Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 14 tháng 9(Cập nhật)

1503 - Trịnh Kiểm, người mở đầu sự nghiệp nắm quyền của họ Trịnh, đương thời không xưng chúa nhưng sau khi chết được xem là chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam (m. 1570).
1934 - Ngọc Sơn (nhạc sĩ trước 1975)
Xem thêm