Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 03 tháng 7



(Cập nhật)

1962 – Tom Cruise, dien viên Mỹ (Top Gun).




Xem thêm