Truyện tranh Tam quốc hài (25): Điển Vi, lính thủy đánh bộ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Tào Tháo bị Trần Cung và Lã Bố lừa nên gặp nguy, đúng lúc ấy Điển Vi xuất hiện cứu chủ.

Mei Ying dịchXem thêm