Truyện tranh Tam quốc hài (24): Happy Birthday to Tào Tháo



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Nhằm đúng ngày sinh nhật, Tào Tháo được tặng một chiếc bánh siêu khổng lồ, nóng bỏng như lò bát quái.














Mei Ying dịch



Xem thêm