Truyện tranh Tam quốc hài (19): Không thể ''truổng cời''1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Viên Thiệu muốn thu phục lòng người, bèn mở lớp dạy giao tiếp, nhưng đó chưa phải chi tiết hay nhất của phần này.


Mei Ying dịchXem thêm