Tức ảnh sinh tình (5)
5. Dù ai chọc tiết, lột da
Thì ta vẫn cứ phải là bảnh giai!
Xem thêm